Орієнтовні зразки записів домашніх завдань

  • Виконати вдома підготовчі малюнки, ескізи, зарисовки
  • Продумати техніку виконання майбутнього малюнка
  • Порівняти пропорції предметів, що будуть зображуватись
  • Провести спостереження за зміною кольорів в залежності від відстані
  • Прогулятися вулицями села для знаходження об’єкту малювання
  • (більше…)

Бліцдиктанти з художньої культури

Розділ II. ОСНОВИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Тема. Художня культура як духовне явище. Субкультура

1. Сукупність матеріальних і духовних цінно­стей, створених людством протягом історії,— це… (культура).

2. Назвіть продукти матеріальної культури. (Ар­хітектурні споруди, речі повсякденного вжитку, ма­шини й механізми, знаряддя праці, зброя, одяг, побу­това техніка)

3. Що належить до духовної культури? (Понят­тя, уявлення, вірування, почуття, переживання)

4. (більше…)

Рекомендації з оцінки ефективності використання засобів ІКТ на уроці

Сучасний урок, у тому числі із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, – це далеко не одноманітна і єдина структурно-змістовна схема. Для вибору схеми аналізу такого уроку необхідно враховувати сучасні критерії якості освіченості учнів, володіти вміннями відбору й перетворення змісту досліджуваних знань, моделювання й конструювання умов і засобів, які підтримують і розвивають особистісні структури свідомості учнів, як основу їх особистісної самоорганізації. На сьогоднішній день урок розглядається не тільки як діяльність учителя, тобто як форма навчання, але і як діяльність учня, тобто як форма навчання.

Аналізуючи урок потрібно насамперед з’ясувати, чи доцільно застосування комп’ютерної техніки на даному уроці. Багато в чому це залежить від обраної педагогом методики, тому необхідно, у першу чергу, оцінити обґрунтованість і правильність відбору методів, прийомів, засобів навчання, їх відповідності змісту навчального матеріалу, поставленим цілям уроку, навчальним можливостям класу, відповідність методичної будови уроку кожному його етапу й завданням активізації учнів. Комп’ютер не повинен застосовуватися на уроці заради форми.

Робота й поведінка учнів на уроці також є важливими складовими комплексного аналізу уроку із застосуванням ІКТ. При оцінці необхідно визначити, як використання комп’ютерної техніки відбивається на активності учнів, їхньої працездатності на різних етапах уроку, як реалізується самостійна діяльність, чи виникає можливість реалізації індивідуально-орієнтованого підходу в навчанні.

Особлива увага на уроці із застосуванням комп’ютерної техніки повинна приділятися здоров’язбережувальним технологіям. При аналізі необхідно враховувати дотримання як технічних, санітарно-гігієнічних, так і ергономічних вимог до уроку. Проведення фізкультхвилинок, зарядки для очей на таких уроках є обов’язковим.

Вплив використання ІКТ на результативність навчання безпосередньо пов’язано з оцінкою навчальної (чому й у якому етапі навчилися), виховної (що й у якому етапі сприяло вихованню учнів у ході уроку), розвиваючої (що й у якому етапі сприяло їхньому розвитку) мети проведеного уроку. Необхідно проаналізувати й те, як використання техніки сприяло ефективному закріпленню матеріалу й оперативному контролю знань учнів і, як наслідок, підвищенню якості навчання.

Зразкова схема аналізу й оцінки уроку із застосуванням ІКТ
1. Визначаються етапи уроку з використанням ІКТ.
2. Аналізується діяльність учителя за наступними критеріями:
– методика використання ІКТ на етапах уроку (застосовується адаптована методика використання засобів ІКТ, застосовується авторська методика використання засобів ІКТ, використовуються електронні освітні ресурси як джерело додаткової інформації із предмета);
– обґрунтованість методів використання засобів ІКТ (слугують для активізації пізнавальної діяльності учнів, сприяють розв’язку дидактичних завдань уроку, сприяють досягненню мети уроку);
– організація учнів при роботі з використанням ІКТ (підвищення ефективності навчальної діяльності учнів, спосіб самоорганізації праці й самоосвіти учнів, розширення зони індивідуальної активності учнів, реалізація індивідуально-орієнтованого підходу в навчанні);

– дотримання санітарно – гігієнічних вимог (дотримуються технічні вимоги до проведення уроку з використанням комп’ютера, дотримуються ергономічні вимоги до проведення уроку в комп’ютерному класі);
– вплив використання ІКТ на результативність навчання (сприяє розумінню й засвоєнню знань, сприяє ефективному закріпленню матеріалу, сприяє оперативному контролю знань учнів).
3. Аналізується вплив використання ІКТ на виконання плану уроку; досягнення цілей уроку;
підвищення ефективності і якості навчання.

Додаткові критерії оцінки уроку
Доречність застосування ПК, у порівнянні із традиційним уроком
Ступінь самостійності педагога при роботі із ПК
Ступінь самостійності роботи учнів при роботі із ПК
Ступінь інтерактивності запропонованого ресурсу.

Формування творчої компетентності учнів під час роботи у графічних редакторах

Сьогодні складно уявити сферу людської діяль­ності, де б не застосовували комп’ютер. Комп’ю­терна графіка посіла чільне місце у галузях ви­робництва, освіти та культури, у багатьох видах мистецтва.

Використання інноваційних технологій, зо­крема комп’ютерних, є вагомим засобом розкрит­тя потенціалу особистості та формування творчої компетентності як сукупності здатностей, що передбачає творчі здібності, певні риси характе­ру (креативність, новаторство, наполегливість), знання, що визначають спроможність людини до творчості, навички творчої діяльності, наяв­ність її результатів.

На уроках образотворчого мистецтва я активно використовую аудіо- та мультимедійний супровід. Це дає змогу учням не лише почути про твори ми­стецтва, але й споглядати їх, водночас сприймаю­чи цікаву інформацію з електронних підручників, аудіо- та відеопрезентацій, а згодом створювати власні мультимедійні проекти. Таким чином, вико­ристання мультимедійної техніки на уроках фор­мує позитивне ставлення до предмета, активізує інтерес до технічних засобів, спонукає учнів до їх використання для реалізації власних творчих ідей.

(більше…)

Структура уроків образотворчого мистецтва.

Орієнтовна структура уроків образотворчого мистецтва

1. Організаційна частина.

1 .Організація робочих місць.

2. Перевірка готовності учнів до уроку.

3. Встановлення дисципліни в класі.

4. Запис в класному журналі відсутніх на уроці.

(більше…)

Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів

Система освіти, відповідно до вимог сучасності, потребує докорінного переосмислення, практичної реалізації- навчитися пізнавати, навчитися працювати, навчитися жити разом, навчитися жити.

XXI століття — час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства  в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.
Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери нашої повсякденної діяльності, тому важливим завданням є широке запровадження комп’ютерної техніки в процесі навчання .

(більше…)